Reflexioner om paradigmskiften!

Okategoriserade Kommentarer

 

 Hej Jonas.

 

Jag tycker om att låta fingrarna och tankarna dra iväg på upptäcktsfärd över tangentbordet och in i mina virvlande medvetenhets moln. Du liksom andra inspirerar till detta och det tackar jag för. Se det som skrivits här under som svar på dina frågor och reflexioner på dina kommentarer men inte som mitt material, utan som något som föds genom interaktiva samtal på nätet och därmed är allas bidrag, samt tillhörande alla. Ingen äger detta mer än VI tillsammans.

 

En fundering inledningsvis dock om just detta, efter att ha hört på morgonens program Liv och Död på P1, där Alexander Bard och någon Isobel talade om nätets inverkan på oss som människor.

 

 ”SPINNER NÄTET SIG SJÄLVT, ELLER…?”

 

Frågan blir alltså om det finns någon meningsfullhet i det vi benämner skapelsen eller om den endast är slumpartad. Min uppfattning är superklar och ickegrundad på illusionen att vi vare sig är narcissistiskt centrerade varelser som bara navelskådar sig själva eller att det är omgivningen som helt och fullt definierar oss som väsen. Vi är både och eller snarare något av oss själva som existerar i något annat obeskrivbart.

Närvaron finns där inom och utom oss hur gärna vi än försöker komma undan det faktumet. Det fina är att vi för det mesta har möjligheten att reflektera över just detta! Makten över hur vi ser på våra liv och väljer att leva dem har vi och ingen annan, men möjligheten att spegla oss i andras upplevelse av samma sak skapar de magiska möten där någon sorts närvaro uppstår inom var och en och framförallt mellan dem. Där i det uppriktiga autentiska mötet mellan två eller flera skapas rymden eller närvaron av någonting att fortsätta att utforska tillsammans. 

 

Men nu till de reflexioner som kom  till mig när du svarade på mitt senaste inlägg här på bloggen som länkades till Facebookgruppen Komplementära valutor i Sverige.

 

Jonas L: Låter bra.

 

Trevligt att du tycker så. Hoppas ditt gillande endast beror på önskan att sprida information om existstensen av andra synsätt än det nu bland majoriteten av människorna rådande gängse synsättet på ekonomi och valuta.

 

Jonas L: Hoppas de hittar hit!

 

Kan hända hittar fler intresserade till denna och andra liknade webbsidor eller motsvarande litteratur, som behandlar framtidsinriktade tankar kring hur vi kan bygga en ny global kultur som är tillräckligt hållbar och inkluderande i sin grundläggande ideologi. Skriver ideologi i brist på annat begrepp just nu.

Tänker själv att det löser sig om jag har tillit till att människor i grunden innerst inne är goda och kreativa och reflekterande varelser som ser framåt. Dessutom att de har ett balanserat förhållningssätt mellan drivkrafterna tålamod och aktionslusta när det gäller själva förändringsprocessen.

Angeläget att göra något har det varit så länge jag har funnits här som fysisk varelse på den här planeten och så långt tillbaka som jag kunnat utröna i de referenser som stått till buds.

De flesta tidigare försök av betydelse som är historiskt kända, till radikal förändring av paradigm, har alla grundat sig på tänkande från samma rådande existerande paradigm och därmed inte lyckats särskilt bra.

Något fåtal, riktigt radikala nytänkare har funnits, som alla tog/fann sin inspiration inifrån och enligt helt nytt tänkande/kännande. De hade alltså börjat se ett nytt paradigm! De var dock ofta så långt för sin tid, att de togs bort på ett eller annat sätt och det de förmedlande omtolkades senare enligt det rådande paradigmet och systemets sätt att se på saker och ting.

Antar att jag inte behöver nämna några exempel här, för du kan nog själv fylla i sådana ledare eller profeter enligt din egen kännedom.

Det är principen jag vill tala om och inte innehållet i den/de illusioner vi lever eller levde i. Principen som jag anser är så viktig för att kunna komma till ett verkligt hållbart och levande underlag för en positiv, inkluderande, mångfaldsstödjande kreativ samhällsorganisering.

Jag skulle egentligen vilja kalla det för, det medvetna medskapandet av den framväxande samhällsorganism vi samtidig är delar av och lever på och dessutom av. Alla som denna organism består av är lika viktiga. Interaktionen mellan alla delarna, hur små eller stora de än är eller vilken typ av liv de representerar, är enorm och har betydelse för själva samhällsorganismens liv och överlevnad, samt för dess delar.

Just därför är synsättet när man deltar i förändringsarbetet och framtagandet av idéerna och planeringen, i den mån det nu skall planeras, så avgörande för resultatet. Ja tror också att det är bra att vara multidimensionellt engagerad på, olika sätt. I mitt fall bland annat både inomparlamentariskt och utomparlamentariskt. Varje individ som söker finna sina egna specifika egenskaper, samt mjöligheter att verka utifrån dem gör skillnad i denna process.

Det är alltså av avgörande betydelse att vi gemensamt skapar möjlighet för människor att ta tillbaka makten över sina egna liv, både materiellt och andligt. Ordet andligt och dess betydelse kan också beskrivas med orden ”den inre miljön”. Naturligtvis får man inte glömma bort att vars och ens förutsättningar skall finnas med i beräkningen. En i möjligaste mån inväntande attityd till andra är viktigt, kanske till och med en totalt inväntande sådan attityd. Men det är en delikat och avancerad utmaning att förhålla sig till.

 

Jonas L: Lite mer ekonomisk mångfalds politik hade varit trevligt att få ta del av från partitoppens sida också. Där är det mäkta tyst tycker jag.

 

Hitintills har jag inte funnit något annat politiskt alternativ än Miljöpartiet de Gröna som har den typ av portal paragraf, de tre solidariteterna i sitt partiprogram, som vi har. Den ligger nära mitt ideal om än inte helt och fullt. Sedan är det en annan sak som faktiskt på allvar är riktigt utmanande och det är att pragmatiken idag, med sin starka koppling till dagens rådande paradigm, gör att arbetet med att hålla riktningen på vägen mot visionen delvis är nedprioriterat. Makt korrumperar dessutom och det behöver vi skapa skydd emot, både rent konstitutionella, men också fungerande modeller för stöd när det gäller oss alla som personer.

Det finns kvar sådan tankar i vårt partiprogram både gällande konstitutionen (stadgarna) och etiska principer för förtroendevalda. Så länge dessa inte tas bort utan snarare problematiseras mer och så länge det inre livet i partiet som organism fortlever att utvecklas, kommer jag att vara kvar här och i det parlamentariska arbetet. Driver dessa saker så gott jag kan och tillsammans med de krafter, ingen nämnd ingen glömd, inom partiet som också befinner sig där i prioriteringen av sitt engagemang.

 

 Jonas L: Faktum är att de ev. kommer att sitta i en regering under en sannolikt mycket ekonomiskt sett instabil mandatperiod.

 

Håller helt med dig här. Detta scenario verkar inte finnas på allvar i de pragmatiskt uppslukade politikernas föreställningsvärld. Kanske skall tilläggas att det ser så ut i alla fall. Hur det egentligen står till med detta kan ingen uttala sig om utan att titta in i eventuellt berördas inre personliga liv. Det ligger ju på var och en att, inom ramarna för partiets gemensamma överenskommelse (partiprogrammet och stadgarna), så gott de kan företräda oss och leva enligt de principer vi som parti står för.

Men om vi nu återgår till frågan om en eventuell kommande regeringsperiod och de prekära omständigheter den rådande ekonomiska modellen står inför, så antyds eller nämns det som svårigheter att möta och hantera. Men man adresserar inte problemen på allvar och fortfarande är enligt min mening, till stor del analysen baserad utifrån det rådande ekonomiska paradigmet.

Den här gruppen på Facebook om Komplementära valutor i Sverige och likaså den tråden på hotmail som jag följer är intressant ur denna synvinkel. Förmodligen är det, som bland annat du och andra i tråden nämner, många fler initiativ runt om i världen som sker just nu och också pågått under ett antal år. Det som kan kännas tråkigt är när nätverkandet och försöken till konstruktiva skapande samtal i ämnet, tappas bort på grund av analyser som enligt min mening även här fortfarande är mer eller mindre färgade av gammalt pre-paradigmalt material och tänkande.

Enkelt beskrivet så här: Vi, och då menar jag ett stort VI-paradigm som fullt ut inkluderar alla berörda parter/arter/situationer i kontrast till ett Vi och dom-paradigm. Det här har jag berört tidigare i tråden och på min blogg www.ahritah.com

 

Jonas L: Komplementära valutor är ett effektivt sätt att skapa stabilitet inom det ekonomiska systemet och MP är de enda jag känner till av våra politiska alternativ som ens har saken på ”listan” liksom. De gröna skulle kunna skapa sig en nisch genom att gå ut med detta mer om de lyckas förklara hur konceptet fungerat bra för krisdrabbade länder världen över. Det är ju inget flummigt påhitt liksom utan ett reell lösning som lika gärna kan anammas i förebyggande syfte och för att utveckla samhället som att användas som skyddsnät när ett samhälles ekonomi brakar samman.

 

Håller även här med dig. Det är nog så att vi som drivs av den här typen av engagemang för arbete med förändringar av systemet på ett riktigt genomgripande sätt, enligt ovan beskrivna resonemang om paradigmskiften, gör så gott vi kan. Men eftersom arbetssättet bör vara i linje med visionen, syns inte effekterna av arbetet så tydligt, utan mycket sker genom andra mer subtila processer som är svåra att beskriva. Detta ser jag personligen som en utmaning, att finna definitioner och beskrivningar som på ett fördjupat sätt klargör vilka förändringar som är nödvändiga på alla plan.

Vi behöver se att det finns kopplingar mellan hur och att problem med ojämlikhet i världen, ”ekonomisk kaosteori” och annat Ofridfullt gestaltar sig och hur vi som människor i vårt inre ser och upplever världen och omgivningen. ”Sluta projicera på andra och fixa till dig själv så gott du kan, men verka i handling samtidigt för att genomföra din högsta vision”, skulle man kunna skriva utan att rikta det till någon speciell person. Det är en generell angelägenhet! 

Om, och i fall Miljöparitets ser sin chans att verkligen vilja göra skillnad i politiken, är helt riktigt beroende på om man vågar nischa sig, på ett mer djuplodande sätt, inte bara när det gäller ämnena ekonomi och valuta, utan också andra saker så som hur vi upplever och tolkar omvärlden och hur man förhåller sig till den. Relationer till andra kulturella uttryck, tillgänglighets problematiken, jämlikhets och jämställdhets begreppen relaterade till hälsa och ohälsa osv.

 

Avslut:

 

Vi lever i en föränderlig värld och det går inte långsammare precis. Utmaningarna är många och spännande och ingen kan klara detta själv. Däremot ju fler som lär känna sig själva bättre och därmed sin egen potential till att vara medskapare i det här historiskt sett riktigt utmanade tillfället, desto bättre.

Om vi dessutom kan klara av att hantera nätet och dess möjligheter väl, samt inte glömma bort den hälsosamma balanserande kontakten med moder jord, så finns det goda förutsättningar för att devisen och rörelsen ”En annan värld är möjlig” blir ett av många historiska minnen det förhoppningvis kommer att berättas fantastiska och någorlunda sanningsenliga, vackra myter om, i generationer framöver.

 

MDH (Med Demokratiska Hälsningar) Johan Söderpalm.
Skriv en kommentar