VECKANS JOKER 4. Meningsfull kommunikation på etisk grund!

Okategoriserade Kommentarer

Face-safe kontra Face-rape och andra företeelser i cyberrymden föranleder en liten reflexions JOKER text.

När nu nät-hatet debatteras i media, kan man undra om skaparna av dessa nya former för kommunikation, hade med det i sina funderingar, kring eventuella effekter av en sådan ökad tillgänglighet för digital direkt kommunikation mellan människor.

Ny teknik skapar ju till viss del också nya beteenden, en del önskade och utvecklande för oss, andra istället fungerande som förstärkare av sedan länge kända och mindre önskvärda sådana. Hatet är inget nytt för oss människor och har funnits som drivkraft i tusentals år eller mer. Detta sätt att betrakta och relatera till omvärlden, grundar sig bland annat på rädsla för det okända (xenofobi), en tro på att det mesta runt omkring en är farligt, hotfullt eller vill en illa. En trist och fullständigt felaktig missuppfattning, som dessutom lätt förvandlar det heliga livet till ett rent helvete för oss.

Sökandet efter frid som presenterats för vår mänsklighet under eoner av tider, via mer eller mindre kända kvinnor och män, har tyvärr inte när det verkligen gäller, lett till någon större förändring av detta hatiska förhållningssätt till omvärlden. Vi verkar snabbt förföras av våra respektive Egon och den självcentrering vi bär med oss genom livet. En försvarsmekanism utvecklad under tidiga barnaåren för att orka överleva känslomässigt. Denna och andra liknade försvarsmekanismer, utvecklas till olika medvetandeluster inom vår varelse, utan att vi normalt har en aning om det. De tar sig naturligtvis individuellt olika plats i våra liv och även olika uttryck. Men de finns där hos oss alla i det undermedvetnas reservoar.

Under skoltiden läggs heller ingen större prioritet på att lära ut kännedom om dessa saker, inte heller att lära ut metoder för hantering och förändring av sådana här destruktiva drivkrafter. Någon liten insikt om vikten av detta har väl uppstått i och med införandet av ämnet ”Livskunskap” på schemat på vissa håll i skolvärlden. Detta som en ersättning för den tidigare klassiska kristendomskunskapen. Det är bra, speciellt att vi inte längre hänger upp etisk kompetensutveckling på en särskild religion. Men, tyvärr är inte mängden, kvalitén och kontinuiteten för detta ämnesområdet, tillräcklig för att ge önskad effekt. Snarare är skolan fortfarande så resultatinriktad på att individen blir en fungerande ekonomisk enhet, vilken fyller sin funktion i ett system utan större hänsyn till effekterna på miljön, humankapitalet, och det gemensammas värde! Här finns i alla fall oerhört mycket att göra inom politikområdet pedagogik.

Det vi ser som otäcka och förkastliga beteenden på nätet, samt på andra håll i vårt samhälle idag, beror bland annat på denna miss i samhällsplaneringen. Alienationen ökar, det oprovocerade våldet och även våldet i nära relationer skakar om samhället i grunden. Ojämlikheten mellan människor ökar också. Polariseringen i samhället är också ett faktum och tyder på att vårt nuvarande sätt att organisera oss som samhälle inte längre är funktionellt. Vi lever i ett föråldrat och alldeles för separatistiskt inriktat system. Katergorisering av medborgarna i grupper, där dessa grupper anses ha olika behov, syften och förutsättningar för levandet av sin liv, är likaså en stor hämsko för en positiv samhällsutveckling. Ja vi är olika men vi har lika rättigheter! I texter och policy dokument beskriver vi att det inte skall vara så här, men sen lever vi inte upp till dessa överenskommelser lika bra. De blir så att säga till ”Hyllvärmare”.

Mera verkstad behövs!

Vi gör det bäst tillsammans, oavsett om vi är politiker, företagare, anställda, barn, ungdomar, vuxna, eller seniorer. Vilken tro, icke tro, livsåskådning, eller uppfattning om livet vi har, skall inte behöva spela någon roll, bara vi kan lyfta blicken och se det gemensammas bästa för ögonen. Planeten lär inte vänta på sig, den har en annan tidsaxel, vilket den kommer följer ett tag till. Vi lever våra liv på dess yta och tror oss vara härskande där. Hur länge återstår att se! Viss förändring i denna relation mellan oss och planeten vore att föredra.

Slutsatsen blir enkel, se dig som en i mängden unik och delaktig medskapare, vars medverkan i skapelsen av en ny skön värld är nödvändig. Se till att öka ditt fokus på din egen självkännedomsprocess, så att livet istället för att vara ett ekorrhjul, där du endast är en omedveten kugge i hjulet, istället blir till ett verkligt medvetet deltagande i detta liv. Så balansera upp det till ett mera medvetet förhållningssätt, där du äger dig själv, din process och därmed bidrar till förverkligandet av ett sakernas bättre tillstånd. Då kommer den inre friden och meningsfullheten med livet som ett brev på posten. Nja, idag kanske snarare som ett e-postmeddelande, eller inlägg på ett socialt forum, utan hatiska påhopp eller kränkande uttryck. Dyker de ändå upp, dessa naiva former för kommunikation, förlåt dem, se framåt och håll din inre vision stadigt mitt i siktet.

En ny värld är möjlig!
Skriv en kommentar