Hälsofrämjande verksamheter ett vinst koncept!

Okategoriserade Kommentarer

Vad är hälsofrämjande arbete egentligen?

Den frågan är bra att ställa sig då och då. Det handlar om att inta ett speciellt förhållningssätt när man bedriver verksamhet, vilken som helst. Verksamhetens synas utifrån speciella indikatorer som, arbetats fram ur ett hälsofrämjande synsätt. Hälsoekonomiska beräkningar som får sätta avtryck, vid framtagande av budgetförslag är en annan viktig och framsynt sak att göra.

Vinsten av att arbeta hälsofrämjande är inte så lätt att visa i ett kort perspektiv, men visar sig långsiktigt vara en absolut nödvändig och helt riktig väg att gå, om vi vill nå till en, ur miljö, socialt och ekonomiskt hållbar och jämlik/jämställ, bättre verksamhet.

I mitt eget fall som politiskt förtroendevald i i en Hälso- och sjukvårdsnämnd, närmare bestämt HSN 4 (mellersta Bohuslän), har jag förstått att detta kommer ha en stor betydelse för hur vi skall klara av att finansiera alla de behov som finns i vårt område. Kostnaderna för vård och omsorg ökar, skatter satserna kommer inte kunna täcka dessa kostnader, om vi skall hålla en fortsatt rimlig nivå på den skatt vi ålägger våra regioninvånare.

Lösningen är naturligtvis ett effektivare användande av våra professioner, vidareutveckling av samverkan mellan alla berörda parter. Men också ett ordentligt tillskott av resurser till folkhälsoarbete och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Våga tänk långsiktigt, friskt, och grönt, för en sundare och helare befolkning, som då i sin tur frigör resurser till dem som verkligen behöver dem!
Skriv en kommentar