Levande tro och kunskapsinhämtning från nu och framåt!

Okategoriserade Kommentarer

Vill leva här och nu, nära mig själv och min personliga process och i kontakt med omgivningen och vad som sker med den. Detta är det viktiga! Leva sin tro skulle man kunna kalla det!

Vilken är då min tro? Jo jag upplever en form av kontakt med något obeskrivbart, vilket känns som någonting större än mig. Det är en positiv både kraftgivande och balanserande upplevelse, som dessutom tillför mig mening med livet. Den är inget jag önskar eller ens kan övertyga någon annan om sanningshalten i. Vi har alla våra alldeles egna sanningar som färgar våra liv på olika sätt, eller hur.

Ett rent naturligt anslag av att uppleva naturen eller allting precis som den/det är, är också ett exempel på tro, om än, inte lika romantisk och fantasieggande som en religiös eller på någon form av åskådning grundad tro. De är många de olika ismerna och religionerna i vår värld. Alla lika fåfänga försök, kan det verka, att skapa någon form av trygghet eller sammanhang för oss individer. Det har naturligtvis någon mening i sig, allt detta sökande som vi människor ägnat oss åt under de tider vi funnits till som medvetna, själv reflekterande varelser. Vad som är synd (synd = att missa målet), är att vi inte ser det större sammanhanget och den ”plan” eller riktning som denna utveckling verkar ta.

Min egna livserfarenhet säger mig, att det vi uppfattar som naturen oss själv inräknat och/eller alltet, gör vi med en mycket lite del av våra väsens kapacitet. Dessutom är upplevelserna ordentligt färgade eller filtrerade genom konventioner (Kollektiva överenskommelser) som lagts på oss, i oss på olika sätt. Man kan också uttrycka detta som att vi gjort val, omedvetna och medvetna, att ta till oss vissa konventioner. Vi är så att säga domesticerade ända sedan tillvaron inne i mammas mage och blir ännu mera utsatta för detta när samhället, religiösa och politiska uppfattningar präglar oss under uppväxten, på gott och ont.

Frågan för mig blir när, om ens någonsin i vissa fall, reviderar vi dem? Så att säga försöker bibehålla någon form av sund klarsyn levande, genom en ständig prövning av min verklighetsuppfattning och detta via avstämning mot olika referenser i omvärlden. De referenser jag  nämner kan vara allt från äldre kunskaps källor, till helt nya från dagens forskning och gränslands forskning inom olika fakulteter, mer fördel tvärsektoriell sådan.

Den inre kunskapen om en själv är inte heller att förakta, men bör som sagt naturligtvis stämmas av mot omvärlden på ett kontinuerligt sätt. Hälften av min upplevelse av världen, som individ, kommer ju från det inre och den andra häften från det yttre, eller borde göra så i alla fall, i någon sorts bra balans. Angående den inre kunskaps källan, så är den grunden till all utveckling vi ser i vår värld. Det var och är själv reflekterande människor som skapat/skapar de tolkningar av omvärlden vi idag läser om och betraktar som kunskap, ibland till och med som sanningar (axiom) och inte som postulat (påståenden eller antaganden). Emellanåt har det också varit grupper av människor som i ömsesidig samvaro skapat dessa tolkningssystem, men det hör nog till ovanligheterna. Det har oftast varit starka personligheter, vilken kommit fram till olika insikter, som en effekt av ett medvetet arbete med sina självkännedoms processer och sen blivit ursprunget till allehanda kunskapsystem.

En intressant sak är hur vi, eller snarare företrädare för det paradigm som är rådande i vårt  västerländska samhälle idag, pratar om evidensbaserade metoder, som dessutom är en av de stora trenderna i dagens politik och verksamheter, tar det för självklart att det är vår uppfattning om evidens som är den rätta. I hela vår offentliga sektor, inom Hälso- och sjukvårds apparaten, i skolvärldens tal om pedagogiska metoder, via socialstyrelsens översyn av behandlingsmetoder och annat, så accepterar vi med självklarhet underlaget eller synsättet som ”Scientismen” förespråkar. Kunskap och beprövad erfarenhet från 1000 -tals år tillbaka i tiden negligeras, liksom de allra senaste beskrivningarna av det vi kallar verkligheten, som grundforskningen presenterar, inte beaktas.

Det är ändå en spännande framtid vi går tillmötes nu i närtid, tycker jag. Då kommunikations möjligheterna förbättrats så snabbt och kommer att utvecklar sig ännu snabbare framöver. Se: ”Wikileaks” som exempel och annat som vi ännu inte sett. Människor runt om i världen, speciellt de som inte tillhör ”Dinosaurie generationen” över 30 år, använder webben och dessa nya former för kommunikation för att stämma av sina uppfattningar, omgående. De delar med också med sig om händelser, upptäckter, och funderingar i realtid.

Effekten av detta går naturligtvis att spekulera om. Någon form av helt annorlunda utveckling är i antågande. Min tro är att den ickevålds revolutionen (grundad på klokt användande av  ny teknik och medvetenhetsutveckling) kommer att vara positiv och byggd på helt andra uppfattningar om verkligheten, än de en snabbt minskande andel av mänskligheten fortfarande när. En verklighet som är en sammansatt, meningsfull helhet med självklart autonoma delar, vilka naturligt samverkar för det helas bästa och därmed via synergi effekter tar tillvara den inneboende kapaciteten i sig själva på ett mycket konstruktivare sätt än tidigare.

Så en ny värld är möjlig och förhoppningsvis kommer devisen” GO GREEN , BE CLEAN” ha en viss betydelsefull del i skapandet av denna nya sköna värld. ahritah.
Skriv en kommentar