Optimala satsningar på Folkhälsa och hälsofrämjande, en nödvändighet och framgångsfaktor för Västra Götalands regionen.

Okategoriserade Kommentarer


Vi har idag en historisk möjlighet att vända trenden med ökande livsstils sjukdomar. Kostnaderna för hälso- och sjukvården i landet, regioner och kommunerna fortsätter att öka. Andelen kostnader som kan relateras till dessa livsstils sjukdomar, är i vår västerländska kultur betydande. Detta skapar  i sin tur svåra ställningstaganden för politiker och profession när det gäller prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Mycket av den specialistsjukvård/primärvård vi har, är vi av nödvändighet tvingade att genomföra. Den är så att säga av etiska skäl inte förhandlingsbar och skall absolut upprätthållas. Det finns dock andra områden vi kan påverka, till exempel folkhälsa och hälsofrämjande insatser.

Några riskfaktorer som brukar nämnas i detta sammanhang och vilka kan betraktas som livsstils relaterade är, rökning, bruk, riskbruk och missbruk av alkohol, överkonsumtion av fet mat och socker, för låg motionsnivå. Även stressen i dess olika former bör nämnas, vilket skapar sömnproblem och psykisk ohälsa. Trots den i media pågående marknadsföringen av hälsopreparat, metoder för bantning osv, befinner sig stora delar av befolkningen av socio-ekonomiska skäl i en utsatthet. Detta behöver adresseras!

Har  vi politiskt mod att faktiskt se, hur det står till med ohälsan i vårt land, i regioner och kommuner, skall vi självklart agera. Den är ju inte på topp enligt senaste statistik rapporter. Särskilt utsatt är gruppen unga vuxna (15-25 år), som sticker ut i FHI´s (Folkhälsoinstitutet´s) senast publicerade statistik. Se: www.fhi.se

Med denna kunskap om läget, bör vi naturligtvis göra något kraftfullt och riktat, mot de egentliga orsakerna till våra problem och inte bara fortsätta som vanligt och i huvudsak hantera symtomen.Ett förslag att anpassa och optimera, läs höja, nivåerna på satsningar till folkhälso och hälsofrämjande i vårt område, är då inte särskilt kontroversiellt.

Till saken hör också att foklhälsokommitténs kansli i VGregionen nyligen presenterat sin rapport om ”Kostnader för ojämlikheten i hälsa i Västra Götaland”. Den ger starkt stöd för ovan beskrivna resonemang. Se: www.vgregion.se

Länk till rapporten:

http://www.vgregion.se/upload/Folkh%c3%a4lsa/j%c3%a4mlik%20h%c3%a4lsa/SlutrapportOj%c3%a4mlikhetskostnadeVGR.pdf

Citerat ur rapportens slutsatser:

” Enligt vår beräkning ger ojämlikhet i hälsa i Västra Götland under ett år upphov till omkring 1600 dödsfall ”i förtid”, drygt 2700 förlorade levnadsår, ett produktionsborfall morsvarande 2.2 miljarder kronor samt en förlust i hälsa motsvarande 13.9 miljarder.”

Denna rapport, som skall ses som ett sätt att beräkna dessa kostader, kommer alltså fram till, att vi i vår region på 1 år har ett ”produktionsbortfall och förlorad nytta” på runt 16 miljarder kronor. Det är oerhört mycket pengar, vilket med optimerade satsningar på folkhälsa och hälsofrämjande, till en del kan hämtas hem och därmed frigöra resurser för de behov av sjukvård och annat som finns i vår region.

Ett förslag från Miljöpartiet de Gröna i Västra Götaland att göra just detta, kan ses som inledningen på en omfördelnings process, där vi prioriterar upp folkhälsa och hälsofrämjande frågorna, samt resurser till dem. Vi vill satsa mer uppströms så att säga! Detta för att på sikt kunna komma upp till en optimal nivå, där kostnads effektivitet också uppnås. På så sätt angriper vi problemen relaterade till vårt sätt att leva vid roten och skapar bättre förutsättningar för befolkningen att bli friskare, sundare, produktivare, med möjlighet att tillföra ännu mera nytta i regionen. Detta kommer i sin tur också att avlasta den ovan nämnda specialistsjukvården och primärvården. Sist men inte minst och faktiskt det viktigaste, får människorna i vår region tillgång till det förebyggande stöd, de är så väl värda!


Rejäla satsningar på folkhälsa är verkligen en framgångsfaktor på många sätt!


Miljöpartiet de Gröna i Västra Götalands regionen

Johan Söderpalm


Led i Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, samt kandidat för MP Bohuslän till Regionfullmäktige i omvalet den 15/5-11.
Skriv en kommentar